دوره و شماره: دوره 4، شماره 12، بهار 1390، صفحه 1-126 
4. نقش وب معنایی در بازیابی اطلاعات

صفحه 41-52

شهرزاد شریفی؛ مریم شهبان زاد؛ سیما فیاض