دوره و شماره: دوره 3، شماره 11، زمستان 1389، صفحه 1-143 
3. نقش کتابداران بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تبریز در عملکرد مبتنی بر شواهد

صفحه 33-45

نازنین مومن زاده؛ فریدون آزاده تفرشی؛ احمد فیاض بخش؛ صابر خدایی آشان