دوره و شماره: دوره 3، شماره 10، پاییز 1389، صفحه 1-120