دوره و شماره: دوره 3، شماره 8، بهار 1389، صفحه 1-118