دوره و شماره: دوره 2، شماره 7، زمستان 1388، صفحه 1-128 
8. بررسی میزان کاربرد اینترنت در کتابخانه‌های دانشگاهی شهر قم

صفحه 101-118

یعقوب نوروزی؛ عبدالباقر امانی؛ علیرضا اسفندیاری مقدم