دوره و شماره: دوره 9، شماره 33، تابستان 1395، صفحه 1-114 
4. سایبرنتیک و الگوی مدیریت مد زودگذر

صفحه 37-50

محمد حسن زاده؛ زینب صدیقی؛ منصوره حسینی شعار