دوره و شماره: دوره 12، شماره 47، زمستان 1398 
4. وب‌سنجی و ارزیابی کتابخانه‌های دیجیتال ایران

صفحه 37-51

موژان معارف؛ سودابه شاپوری؛ هاجر زارعی؛ شهرام صلواتی