دوره و شماره: دوره 13، شماره 51، زمستان 1399 
7. ترسیم شبکه‏ ی معنایی مفاهیم مرتبط با زنان در قرآن کریم

صفحه 87-103

حمیده علی اکبری؛ فهیمه باب الحوائجی؛ ملوک السادات حسینی بهشتی؛ زهرا اباذری