دوره و شماره: دوره 14، شماره 52، بهار 1400 
2. سازماندهی اطلاعات شخصی اعضای هیئت علمی و عوامل مؤثر بر آن

سونا ایمانی طیبی؛ نیره سادات سلیمانزاده نجفی؛ فیروزه زارع فراشبندی