دوره و شماره: دوره 10، شماره 37، تابستان 1396، صفحه 1-120 
3. نظریه زمینه‌ای در قلمرو علم اطلاعات و دانش‌شناسی

صفحه 31-42

شهره سید حسینی؛ احمد شعبانی؛ عاصمه عاصفی