دوره و شماره: دوره 10، شماره 38، پاییز 1396 
3. بررسی وضعیّت ترجمان دانش در علوم انسانی کشور

صفحه 25-36

اورانوس تاج الدینی؛ فهیمه باب الحوائجی؛ علی موسوی