درباره نشریه

فصلنامه دانش شناسی در تاریخ 1387/10/1  و شماره 124/4341 ، مجوز خود را از کمیسیون بررسی و تایید مجلات علمی دانشگاه آزاد گرفت و هم اکنون هم دارای رتبه علمی پژوهشی از دانشگاه آزاد اسلامی و رتبه B از سامانه ارزیابی نشریات دانشگاه آزاد اسلامی است.