اهداف و چشم انداز

 هدف اصلی نشریه فصلنامه دانش شناسی اشاعه ی اطلاعات پایان نامه ها، طرح های پژوهشی و تحقیقات دانشمندان، پژوهشگران و علاقه مندان به پژوهش در حوزه ی علم اطلاعات و دانش شناسی با تاکید بر مسائل آموزشی این رشته است.. از جمله مباحث مرتبط آموزش های تولید اطلاعات با آموزش  عبارتند از: ذخیره و بازیابی اطلاعات، خدمت اطلاع رسانی، کارگاه‌های آموزشی، نگهداری سیستم های اطلاعاتی و آموزش روش تحقیق، فناوری اطلاعات، ارزیابی خدمات، مدیریت اطلاعات، مدیریت دانش، سایر زمینه‌های بین رشته‌ای مرتبط در عرصه علم اطلاعات و دانش شناسی

در این راستا هدف مبادله ی اطلاعات بین اعضای هیات علمی دانشگاه ها، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و سایر دانشجویان مقاطع تحصیلی در رشته کتابداری و اطلاع رسانی و فناوری اطلاعات مدنظر می باشد، لذا نشریه از همه دانشجویان و پژوهشگران در حوزه های مزبور مقاله دریافت کرده و پس از نظر شورای سردبیری و ارسال به داوران واجد شرایط در صورت پذیرش مقاله نسبت به چاپ آن اقدام می نماید.