راهنمای نویسندگان

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الف: انواع مقالات مورد پژوهش

1-     مقالات پژوهشی (Research articles): این مقالات باید حاوی و حاصل پژوهشی باشند که به یکی از روش‌های متداول علمی ـ پژوهشی انجام شده باشند.این مقالات حداکثر تا 15 صفحه A4 تایپ شود.

2-     مقالات مروری (Review articles): این نوع مقالات باید حاصل بررسی‌های عالمانه متون یا نظریه‌های رایج در حوزه کتابداری و اطلاع‌رسانی فناوری و اطلاعات و دیگر موضوع‌های وابسته باشند که در این نوع مقالات نویسنده سعی کند یک خط علمی و نظریه ی شخصی را دنبال کند. این مقالات نیز حداکثر در 15 صفحه A4 تایپ شود.

 

ب: راهنمای نویسندگان مقالات

1-     مقاله نباید قبلاً در دیگر نشریات داخل و خارج کشور تایپ شده باشد.

2-     متن مقالات باید فاقد اشکالات املایی و دستوری باشد.

3-     معادل لاتین اسامی و مفاهیم مهم در پاورقی هر صفحه آورده شود.

4-     نثر مقاله و شیوایی نگارش از جمله معیار‌های مهم داوری مقاله است.

5-     مسئولیت درستی و نادرستی مطالب و رعایت اخلاقی نگارش، بر عهده نویسنده یا نویسندگان است.

6-     چاپ مقاله در فصلنامه منوط به تأیید داوران است و فصلنامه در ویرایش ادبی، علمی مجاز خواهد بود.

7-       استناد‌های درون متنی برای منابع فارسی به صورت فارسی، برای منابع لاتین در داخل متن به صورت فارسی نوشته می‌شود و سپس پانویس لاتین برای آن داده می شود.

8-   مقاله با استفاده از نرم‌افزار word تایپ شود.‌اندازه قلم متن باید 12 و نوع قلم فارسی Bzar و قلم انگلیسی Times New Romanباشد.

9-     متن مقاله در مقالات پژوهشی

صفحه اول

الف ـ عنوان مقاله : عنوان باید روشن، گویا، جامع و تا حد ممکن مختصر باشد .

ب ـ اسامی مؤلف و یا مؤلفین باید به صورت ستونی نوشته شود،رتبه علمی، وابستگی سازمانی و نشانی پست الکترونیکی آنها در پاورقی همان صفحه ارائه گردد .

ج ـ چکیده: چکیده مقاله به فارسی بین 150 تا 250 کلمه به صورت ساختار یافته شامل (هدف، روش پژوهش، یافته‌ها، نتیجه‌‌گیری) باشد. 

د- واژه های کلیدی: باید با موضوع اصلی مقاله تناسب داشته باشد و باید از سرعنوان های موضوعی انتخاب شود.

ذ- صفحه دوم مقاله

شامل : عنوان به لاتین، اسامی نویسندگان به لاتین و سپس چکیده ساختار یافته به لاتین و در آخر کلیدواژه ها به لاتین نوشته شوند. طبق شیوه ای که در صفحه اول گفته شد.

ر ـ مقدمه :  در ابتدا توضیحی برای آماده ساختن ذهن خواننده برای ورود به بحث اصلی و تبیین اهمیت مقاله-  بیان مسئله و موضوعی که زمینه ساز پژوهش شده است همراه با حدود ابعاد و جوانب آن به روشنی و به اختصار بیان شود – مروری بر یافته های مطالعات دیگر که مرتبط با مسئله و موضوع پژوهش می باشد - ترتیب پیشینه ها ابتدا پیشینه های داخل ایران و سپس خارج از ایران قرار می گیرد و ترتیب زمانی آنها از قدیم به جدید باشد- تحلیل و جمع بندی اطلاعات ارائه شده در فوق و بیان مشکل اصلی موجود در مورد مسئله مورد پژوهش در راستای ضرورت انجام مطالعه حاضر-  و در آخر بیان اهداف، سؤالات و یا فرضیه های پژوهش

ز ـ روش پژوهش

اجرای هر طرح پژوهشی مستلزم به کارگیری یک روش شناسی است که پژوهشگر را به اجرای طرح مورد نظر و پاسخ گویی به پرسش های پژوهش قادر می سازد بنابراین روش پژوهش باید متناسب با اهداف و پرسش های پژوهش تعیین شود. روش پژوهش شامل:  جامعه آماری، انتخاب نمونه، ابزار جمع آوری اطلاعات و اعتبار و پایایی آن، شیوه تجزیه و تحلیل اطلاعات.

س ـ یافته ها

یافته های پژوهش باید ابتدا توصیف و سپس تجزیه و تحلیل شود. این بخش شامل چهار سطح توصیف، مقایسه، تحلیل و تفسیر می باشد که طی این مراحل به تدریج بر سهم نویسنده و اندیشه ی او در بیان مطلب افزوده می شود . در این بخش یافته های اصلی باید بر اساس اهداف مطالعه به روشنی و اندازه کافی ارائه گردد. این بخش شامل جداول و نمودارها نیز می باشد. در صورت استفاده از جدول یا نمودار به ازای هر 2 صفحه متن یک جدول یا نمودار با عنوان فارسی ارائه شود. جداول و نمودارهای ارسالی باید دقیق و واضح و دارای عنوان باشند. عنوان نمودارها در زیر نمودارها و عنوان جداول در بالای آنها نوشته می‌شود. نتایج نوشته شده در جدول‌ها جزء در مورد مطالب مهم نباید در متن تکرار شود. در صورت نیاز، توضیحات لازم برای اطلاعات جدول باید به صورت زیر نویس در زیر جدول آورده شوند و در متن جدول برای ارجاع به زیر نویس جدول صرفاً از علائم * استفاده شود.

ح ـ بحث و نتیجه‌گیری

این بخش شامل: پاسخ پرسش های پژوهش و برداشت های نهایی خود را از پژوهش مطرح می کند - بیان مقایسه پیشینه ها با پژوهش حاضر - جمع بندی نهایی و مختصر از مطالب بحث در ارتباط با هدف کلی یا فرضیه یا سؤال اصلی - محدودیت های پژوهش- پیشنهادهایی جهت انجام مطالعات بعدی.

خ- تشکر و قدردانی

در این قسمت به نام افراد یا سازمان هایی که به نحوی در انجام مطالعه و یا نگارش مقاله همکاری نموده اند قدردانی می گردد. تشکر و قدردانی حداکثر در دو سطر نوشته شود.

ت ـ منابع

متن مقاله در مقالات مروری شامل:

الف ـ عنوان مقاله

ب ـ اسامی مؤلف یا مؤلفین و نشانی پست الکترونیکی

ج ـ چکیده

د ـ مقدمه

ه ـ مروری بر مطالعات

و ـ بحث و نتیجه‌گیری

ز ـ منابع

جدول صرفاً از علائم * استفاده شود.

ح ـ بحث و نتیجه‌گیری، شامل مقایسه پیشینه‌ها و پژوهش حاضر

باشد.

ت ـ منابع

روش نوشتن منابع مقالات

نحوه نگارش منابع باید مطابق با شیوه APA نوشته شود.

مثال:

مقاله- نام خانوادگی نویسنده(ویرگول، یک فاصله)حرف اول نام کوچک ] در صورت وجود نویسندگان بیشتر[  (نقطه، نقطه ویرگول، یک فاصله) نام خانوادگی و نام نویسندگان همکار به شکل مقلوب (یک فاصله، پرانتز باز)تاریخ نشر(پرانتز بسته،نقطه، یک فاصله) عنوان به شکل ساده( نقطه، یک فاصله)عنوان نشریه به شکل ایرانیک/ ایتالیک(ویرگول، یک فاصله)دوره(یک فاصله، پرانتز باز) شماره(پرانتز بسته، ویرگول، یک فاصله)صفحه شمار(نقطه)

جلالی دیزجی، ع.؛  مومنی، ع.؛ جعفرزاده، ر. (1393).  تحلیل استنادی و ترسیم ساختار تولیدات علمی جهانی در حوزه حقوق مالکیت فکری در میان سال های 2000 تا 2010. فصلنامه دانش شناسی، 7(25)، 55-75.

Mosadeghrad AM.(2003). Comparison of patient rights in iran and the world. Journal of social security, 5(3), 33-52

 

کتاب- نام خانوادگی نویسنده(ویرگول، یک فاصله)حرف اول نام کوچک ] در صورت وجود نویسندگان بیشتر[ (نقطه، نقطه ویرگول، یک فاصله) نام خانوادگی و نام نویسندگان همکار به شکل مقلوب( یک فاصله، پرانتز باز) تاریخ نشر( پرانتز بسته، نقطه، یک فاصله) عنوان به شکل ایرانیک/ایتالیک( نقطه، یک فاصله) ] در صورت وجود ویرایش (یک فاصله)[ مرتبه ویرایش ( نقطه، یک فاصله) محل نشر( دو نقطه، یک فاصله) ناشر( نقطه).

Aghabakhshi AA. (2007). Indexing homara: concepts ands methods .3rd ed. Tehran, iran: chapar publisher.            

روش ارسال مقالات

مؤلفان محترم می‌توانید مقالات خود را با رعایت اصول ذکر شده به دو صورت ارسال نمایید

1. از طریق ایمیل فصلنامه qje@iau-tnb.ac.ir

  1.  از طریق ثبت نام در سایت فصلنامه .http://qje.iau-tnb.ac.ir

 لازم به ذکر است در صورت ارسال با پست الکترونیکی نیز امضا مؤلف یا مؤلفان به صورت اسکن شده الزامی می‌باشد.