اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه 

مدیر مسئول

زهره میرحسینی (دانشیار - هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال)

دانشیار - هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال

zmirhosseiniyahoo.com

سردبیر

زهرا اباذری (دانشیار - هیات علمی دانشگاه آزاد تهران شمال)

کتابداری و اطلاع رسانی دانشیار - هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال

abazari391yahoo.com

مدیر داخلی

مهدیه عسکری سرکله (کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی)

کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

mahdiye.askari37gmail.com

اعضای هیات تحریریه

فهیمه باب الحوایجی

کتابداری و اطلاع رسانی دانشیار- هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

f.babalhavaejigmail.com

محمد حسن زاده

کتابداری و اطلاع رسانی دانشیار - هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

hasanzadehmodares.ac.ir

نجلا حریری

کتابداری و اطلاع رسانی استاد تمام- هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

nadjlaharirigmail.com

فریبرز خسروی

کتابداری و اطلاع رسانی دانشیار- هیات علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

fa.khosravigmail.com

احمد شعبانی

کتابداری و اطلاع رسانی استادتمام- هیات علمی دانشگاه اصفهان

ahmadshabaniayahoo.com

جعفر مهراد

کتابداری استاد تمام- هیات علمی دانشگاه شیراز

mehradricest.ac.ir

زهره میرحسینی

کتابداری و اطلاع رسانی دانشیار- هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

zmirhosseiniyahoo.com

نرگس نشاط

کتابداری و اطلاع رسانی دانشیار- هیات علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

narges_neshatyahoo.com