اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 377
تعداد پذیرش 96
تعداد عدم پذیرش 193

آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 7 روز
درصد پذیرش 25 %