اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 396
تعداد پذیرش 105
تعداد عدم پذیرش 201

آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 7 روز
درصد پذیرش 27 %