فرایند پذیرش مقالات

در فصلنامه دانش شناسی فقط مقالات تحقیقی و تالیفی پذیرش می گردد. از پذیرفتن مقالات ترجمه ای و مروری معذوریم.  

پس از دریافت مقاله، ابتدا توسط مدیر داخلی از لحاظ ساختار علمی و شیوه نگارش، بعد در شورای سردبیر از جنبه موضوعی و علمی و سپس توسط دو داور مورد بررسی قرار می گیرد.  در صورت پذیرش توسط دو داور اصلاحات برای نویسنده ارسال می شود. پس از اعمال اصلاحات مقاله برای ارزیابی مجدد به یک داور ارسال می شود. نویسنده تا دوبار فرصت اصلاح مقاله خود را پس از ارزیابی مجدد توسط داوران دارد. در نهایت مقاله جهت تایید نهایی و تعیین نوبت چاپ به شورای سردبیری ارسال می شود.

این نکته قابل توجه است که مقاله در شورای سردبیری و داوری ابتدایی و داوری برای ارزیابی اصلاحات امکان  رد شدن را دارد.