اصول اخلاقی انتشار مقاله

نویسندگان محترم مقاله ارسالی به این نشریه را نباید قبلا به نشریه دیگری ارسال کرده باشند، و در صورت عدم پذیرش مقاله می توانند آن را به نشریه دیگری بفرستند

رعایت آیین نگارش فصلنامه و استناد دهی بر اساس روش APA نمایند

از سو گیری، پیش داوری و ارائه حکم قطعی در مقاله تحقیقی خود، خودداری کنند