سفارش نسخه چاپی نشریه

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

 

راهنما و فرم اشتراک فصلنامه دانش‌شناسی
گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی واحد تهران شمال
 
 
برای اشتراک سالانه فصلنامه دانش‌شناسی، لطفاً برگ درخواست ذیل را تکمیل و به همراه فیش بانکی بابت هر شماره 000/25 ریال، پرداختی شماره حساب جاری 0103589308004 بانک ملی شعبه تجریش به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال به نشانی: تهران ـ اتوبان بابایی، خروجی حکیمیه، خ. چمن آرا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، دانشکده مدیریت و علوم انسانی.دفتر نشریه دانش شناسی ، صندوق پستی 936/19585 ارسال فرمائید.
 
 
 
«برگ درخواست اشتراک فصلنامه دانش‌شناسی»
 
 
 
نام ....................................... نام خانوادگی ...................................................... شماره اشتراک ............................................
شغل ................................... میزان تحصیلات ........................................ رشته تحصیلی ..................................................
نشانی: شهرستان......................... شهر ............................. خیابان .......................................... کوچه ...............................
شماره ........................................ کدپستی .......................................................... شماره تلفن ..........................................
مایل به اشتراک فصلنامه ....................................... از شماره .................................... تا شماره .........................................
(یکسال) می‌باشم و مبلغ ........................................ ریال بابت ........................... سری از فصلنامه فوق طبق فیش پیوست به حساب شماره ....................................... بانک ......................................... واریز نموده‌ام.