بررسی مهارت‌های ارتباطی کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی شهر بوشهر از دیدگاه کتابداران و مراجعه‌کنندگان به کتابخانه: رویکردی مقایسه‌ای

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌سانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه اصفهان

2 استادیار گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

3 عضو هیأت علمی گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

هدف: پژوهش حاضر به شناسایی مهارت‌های ارتباطی کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی شهر بوشهر از دیدگاه کتابداران و مراجعه‌کنندگان با رویکردی مقایسه‌ای می‌پردازد.
روش پژوهش: روش پژوهش توصیفی-پیمایشی و جامعه آماری آن کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی شهر بوشهر وابسته به وزارتخانه‌های "بهداشت، درمان و آموزش پزشکی" و "علوم، تحقیقات و فناوری" (جمعاً 18 نفر) که به روش سرشماری و مراجعه‌کنندگان این کتابخانه‌ها (دانشگاه خلیج فارس 4340 نفر و دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 2799 نفر) که به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند (بر اساس جدول مورگان به ترتیب 354 نفر، 338 نفر). داده‌ها با استفاده از پرسش‌نامه‌ استاندارد مهارت ارتباطی "کوئین‌دام" جمع‌آوری و در نرم‌افزار SPSS در سطح آزمون‌های توصیفی و استنباطی (تی مستقل، تی تک متغیره، آزمون من ویتنی و آزمون اف) مورد تجزیه‌و‌تحلیل قرارگرفت.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد میانگین مهارت‌های ارتباطی کتابداران دانشگاهی شهر بوشهر از دیدگاه کتابداران (61/3) و مراجعه‌کنندگان (3/2) در بالاتر از سطح متوسط قرار دارد. همچنین بین هیچ‌کدام از مولفّه‌های مهارت ارتباطی با ویژگی‌های جمعیت‌شناختی تفاوت معناداری وجود نداشت.
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج پژوهش حاضر، بالابودن سطح مهارت ارتباطی کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی شهر بوشهر نویددهنده ارائه خدماتی بهتر، جلب رضایت بیشتر مراجعه‌کنندگان‌، بهبود سطح کیفیت کتابخانه و به تبع آن ارتقا سازمان ‌مادر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative study on communication skills of Bushehr academic librarians

نویسندگان [English]

  • Shohreh SeyyedHosseini 1
  • Abdolrasoul Khosravi 2
  • Reza BasirianJahromi 3
1 MSc in Medical Library and Information science, Bushehr University of Medical Sciences
2 Assistant Professor in Medical Library and Information Science Department, Bushehr University of Medical Sciences
3 Lecturer in Medical Library and Information Science Department, Bushehr University of Medical Sciences
چکیده [English]

Purpose: This comparative study aims to investigate the communication skills of Bushehr academic librarians from the users and librarians’ viewpoint.
Methodology: Survey-descriptive method was used to conduct this study. Population included all academic librarians in Bushehr municipality – both in Ministry of Science, Research and Technology and Ministry of Health and Medical Education- who adopted as an enumerative population and the users (4340 students in Persian Gulf University and 2799 students in Bushehr University of Medical Sciences) who selected as a random sampling. Required data were gathered by Queendom questionnaire and analyzed by SPSS 16.0.
Findings: The results showed that the communication skills of academic librarians are more than average. In addition, there is not any significant difference between communication skills parameters and demographic characteristics.

Conclusion: According to the results, the high level of communication skills of librarians could lead to better services, and improving the level of the service quality

کلیدواژه‌ها [English]

  • communication skills
  • Librarians
  • Users
  • Academic Libraries

امرایی، م.؛ اشرفی ریزی، ح.؛ پاپی، ا.؛ بهرامی، س.؛ سموعی، ر. (1390). رابطه بین هوش هیجانی و مهارت‌های ارتباطی کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. مدیریت اطلاعات سلامت، (5)، 662 -672.

امینی، ا. (1389). ارزیابی مهارت‌های ارتباطی کتابداران کتابخانه‌های عمومی شهر اصفهان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان، اصفهان.

حسین چاری، م.؛ فداکار، م. م. (1384). بررسی تأثیر دانشگاه بر مهارت‌های ارتباطی براساس مقایسه دانش‌آموزان و دانشجویان. دو ماهنامه علمی پژوهشی دانشور رفتار، 12(15)، 45-50.

رضازاده ، ح.ر. (1376). مهارت‌های ارتباطی و روابط عمومی. هنر هشتم، (3)، 44-.49.

رهبری، بابک (1389). مهارت ارتباطی،

 Available at: http://babakrahbari.mihanblog.com/post/669

شاه ولی، م. (1382). بررسی کارکردهای مهارت‌های ارتباطی غیر کلامی و گوش دادن مؤثر در تحقق وظایف و بهبود روابط انسانی در سازمان. مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز،20(1)، 29-46.

کریمی، ل.؛  بنی‌اقبال، ن.؛ تفرشی، ش.؛ همایی، ر.(1391). میزان و نحوه به‌کارگیری مهارت‌های ارتباطی توسط کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه‌های دولتی شهر اصفهان.  مدیریت اطلاعات سلامت، 9(1)، 42-54.

Baron, S.; Strout-Dapaz, A. (2001). Communicating with and empowering international students with a library skills set. Reference Services Review, 29(4), 314 - 326.

Feret, B. ; Marcinek, M.  (2005). The Future of the Academic Library and the Academic Librarian-A Delphi Study. New Review of Information Networking, 11(1), 37-63.

Ghante, P. B (2011). Skills for Librarians in the Age of Knowledge. Indian Streams Research Journal, 1(1), 187-190.

Gruba, p.; Al-Mahmood, R. (2004). Strategies for communication skills development. Proceeding ACE '04 Proceedings of the Sixth Australasian Conference on Computing Education, 30, 101-107.

Hua, SH. (2011). Analysis on Verbal Communication Skills in Library’s Reader Service. Sci-Tech Information Development & Economy.

     avalable at: http://en.cnki.com.cn/Article_en/CJFDTOTAL-KJQB201112008.htm

Kakirman-Yildiz, A. (2012). Effective communication skills to manage the library: relations between managers and librarians. Qualitative and Quantitative Methods in Libraries (QQML),2, 141 – 153.

Mazumdar, N. R (2011). Skills for library and information professionals working In borderless library. Planner 2007. 421-429.

Tanawade, Sh. (2011). Effective Interpersonal Skills for Library Management. Indian Streams Research Journal, 1(1), 184-186.

Yousefi, F. (2006). The relationship between emotional intelligence and communication skills in University students. Developmental Pscychology, 3(9), 5-14.